Zaloguj mnie
kwota: 0,00 PLN
produktów:0
Schowek0
Produkty

Ochrona przed upadkiem z wysokości, Blog sklep bhp

Pracownicy wykonujący pracę na wysokości powinni mieć zapewnioną odpowiednią ochronę przed upadkiem z wysokości. Wymagania w tym zakresie określa Kodeks pracy i przepisy szczegółowe wydane na jego podstawie. Również prawo budowlane nakłada na uczestników procesu budowlanego określone obowiązki zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Corocznie w wyniku karygodnych zaniedbań w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków pracy na placach budów, kilkadziesiąt osób ponosi śmierć z powodu upadku z wysokości. Inspektorzy pracy badający te zdarzenia wskazują na powtarzające się przyczyny: nieużywanie lub brak środków ochrony indywidualnej, brak nadzoru i tolerowanie odstępstw od przepisów bhp, brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bhp, brak lub niewłaściwe środki ochrony zbiorowej. Wciąż wielu przedsiębiorców budowlanych oszczędza na bezpieczeństwie pracy. Na szczęście na dużych budowach coraz częściej stosuje się nowoczesne systemy i środki pozwalające na uniknięcie upadków z wysokości, które jednocześnie podnoszą efektywność pracy na budowie. Doświadczenia wielu krajów UE wskazują, że jedynie powszechne stosowanie środków ochrony zbiorowej może w radykalny sposób doprowadzić do zmniejszenia liczby wypadków spowodowanych upadkami z wysokości. W broszurze przedstawiono podstawowe środki techniczne, zabezpieczające przed upadkiem z wysokości oraz zasady ich doboru. Każdy pracodawca, który zamierza prowadzić prace na wysokości, powinien wybrać środki właściwe do miejsca wykonywania pracy, które zapewnią wymagany poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz spełnią wymagania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Pracą  na  wysokości,  w  rozumieniu  Rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  r.  w  sprawie  ogólnych przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  z  późn.  zm.  (tekst  jedn.:  Dz.  U.  z  2003  r.,  nr  169,  poz.  1650),  jest  to  praca  wykonywana  na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi.
W wypadku  gdy  niemożliwe  jest  zastosowanie  sprzętu  ochrony  zbiorowej,  takiego  jak  rusztowania,  siatki,  podnośniki, windy  itp.  konieczne  jest zastosowanie sprzętu ochrony osobistej.
Zasady  doboru  sprzętu  zabezpieczającego  przed  spadaniem  (asekuracyjnego)  określone  są  w  treści  normy  EN363  „Indywidualny  sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości ­ Systemy powstrzymywania spadania”.
System ochrony osobistej przed upadkiem z wysokości składa się z trzech podstawowych elementów:

  • podzespołu kotwiczącego (elementu zaczepowego) ­ definiowanego w ramach normy EN795,
  • podzespołu łącząco-­amoryzującego ­ opisywanego w ramach norm EN355, EN362 oraz EN354,
  • szelek bezpieczeństwa, do których odnoszą się normy EN361 oraz EN358.

Podzespół  kotwiczący  powinien  być  stabilnie  umieszczony  na  konstrukcji  nośnej
w  miejscu  pracy  w  celu  umożliwienia  umocowania  do  niego  podzespołu  łącząco­-amortyzującego.
Podzespół  łącząco-­amortyzujący  stanowi  połączenie  szelek,  w  które  ubrany  jestużytkownik,  z  punktem  kotwiczenia.  Jego  zadanie  to  złagodzenie  skutków  spadania człowieka  z  wysokości  poprzez  pochłanianie  energii  kinetycznej  powstałej  w  momencie
spadania.


Szelki bezpieczeństwa  ­ element  systemu ochrony, w  który ubrany  jest użytkownik. Ma za  zadanie  rozłożyć  siły  działające  na  ciało  ludzkie  podczas  spadania  oraz  nadanie ciału odpowiedniej pozycji podczas powstrzymywania spadania oraz po spadaniu.

 

W  celu  uniknięcia  zagrożenia  zniszczenia  sprzętu  w  wyniku  kontaktu  z  wysoką  temperaturą  (lub  w  wyniku  wydzielania  się  energii  podczas procesu  spadania)  poszczególne  elementy  muszą  być  odporne  na  czynniki  gorące.  Cały  sprzęt  chroniący  przed  upadkiem  należy  uważnie kontrolować według wytycznych podanych przez producenta.

Ilość odsłon:
zobacz wszystkie

Akceptujemy płatności