Zaloguj mnie
kwota: 0,00 PLN
produktów:0
Schowek0
Produkty

Rodzaje gaśnic i ich oznakowanie, Blog sklep bhp

Sprzęt gaśniczy podręczny można ogólnie podzielić na gaśnice przenośne i przewoźne. Bardziej prawidłowym rozróżnieniem gaśnic jest
podział na podstawie zastosowanego środka gaśniczego oraz przeznaczenia do likwidacji określonych grup pożarów, przedstawionych
w tabeli: „Grupy pożarów mogących wystąpić w obiektach”. Dodatkowo wyróżnia się gaśnice ze względu na sposób umieszczenia wyrzutnika.
 
Zgodnie z normami polskimi:
 
Gaśnica - jest urządzeniem zawierającym środek gaśniczy, który na skutek ciśnienia wewnętrznego zostaje wyrzucony i skierowany na
pożar. Ciśnienie wewnętrzne może być ciśnieniem występującym stale lub uzyskiwanym w wyniku uwolnienia gazu napędowego.
 
Gaśnica przenośna - to gaśnica przeznaczona do przenoszenia i uruchamiania ręcznego, o masie w stanie gotowości do działania nie większej niż 20 kg.
 
Gaśnica przewoźna (agregat gaśniczy) - to gaśnica o konstrukcji do transportowania i obsługi ręcznej, montowana na wózku, o masie w stanie gotowości do działania ponad 20 kg.
 
Środek gaśniczy - substancja zawarta w gaśnicy, powodująca gaszenie pożaru.
 
Wielkość napełnienia gaśnicy - masa lub objętość środka gaśniczego zawartego w gaśnicy. Wielkość napełnienia zbiorników gaśnic z wodnym środkiem gaśniczym podawana jest w dm3 (np. roztwory pianotwórcze), w przypadku innych - w kg.
 
Czas działania - czas, w którym środek gaśniczy rozładowywany jest bez przerwy, przy całkowicie otwartym zaworze, nie uwzględniając pozostałości gazu napędowego. Czas działania określonych typów gaśnic w zależności od ich wielkości podano w tabeli.
Wielkość napełnienia środkiem gaśniczym [ kg lub dm3 ] Minimalny czas działania, [ s ]
do 3 włącznie                                                                                       6
ponad 3 do 6 włącznie                                                                         9
ponad 6 do 10 włącznie                                                                      12
powyżej 10                                                                                          15
 
Czas działania gaśnic w zależności od zawartości środka gaśniczego (Źródło PN-EN 3-1 Gaśnice przenośne. Rodzaje, czas działania, pożary testowe A i B).
Ze względu na zastosowany środek gaśniczy podręczne gaśnice przenośne dzieli się na: proszkowe, pianowe i śniegowe. Z uwagi na możliwość ich zastosowania do określonych pożarów, spotyka się gaśnice przeznaczone do gaszenia grup pożarów:
 
AF materiałów stałych żarzących się i gorących tłuszczów,
 
AB materiałów stałych żarzących się i cieczy palnych,
 
BC palnych cieczy i gazów,
 
• ABC (uniwersalne) materiałów stałych żarzących się, palnych cieczy oraz gazów,
 
D (specjalne) metali lekkich.
 
Ponadto, pod względem rozwiązania konstrukcyjnego kwestii umiejscowienia czynnika napędowego, którym jest sprężony gaz, rozróżnia się dwa typy:
 
X - oznacza, że gaz zasilający znajduje się w tym samym zbiorniku co środek gaśniczy. Gaśnice te znajdują się pod stałym ciśnieniem.
 
Rozwiązania takie mają zastosowanie w gaśnicach proszkowych, pianowych, a także śniegowych. Ich zaletą jest możliwość
 
natychmiastowego użycia.
 
• Z - oznacza, że środek i czynnik zasilający umiejscowione są w osobnych zbiornikach. Uruchamia się je po odczekaniu paru sekund, od chwili przebicia membrany naboju (zbiorniczka) z gazem.
 
Pełen skrót opisowy stosowany do oznaczania gaśnic składa się z liter i cyfr, które oznaczają:
 
G - gaśnica: P - proszkowa; S - śniegowa; W, WG - pianowa;
 
1,2,4,6,9,... - ilość środka gaśniczego w kg lub dm3;
 
X - stałe ciśnienie;
 
Z - nabój z gazem.
 
Dodatkowo stosowane są przez producentów symbole własne, stawiane po skośnej kresce, np.: .../Z - gaśnica ze zbijakiem.
 
Zbiorniki wszystkich gaśnic powinny być pomalowane na kolor czerwony z naklejoną na ich powierzchni etykietą opisową, gdzie w poszczególnych polach umieszczane są określone informacje w postaci opisów i grafiki. Należą do nich następujące dane:
 
• w polu nr 1: napis Gaśnica, rodzaj i ilość środka gaśniczego, informacje na temat grup pożarów i skuteczności gaśniczej (symbol pożaru testowego);
 
w polu nr 2: instrukcja obsługi (jeden lub kilka rysunków) oraz piktogramy grup pożarów, do których gaszenia jest przeznaczona gaśnica;
 
w polu nr 3: ostrzeżenie związane z zagrożeniami toksycznymi i gaszeniem urządzeń będących pod napięciem (również zachowania
 
minimalnej odległości);
 
• w polu nr 4: o konieczności napełniania gaśnicy po każdorazowym uruchomieniu, zalecenie wykonywania okresowych przeglądów i konserwacji w autoryzowanych zakładach serwisowych, rodzaj zastosowanego środka gaśniczego, dane o czynniku napędowym, numer lub znak certyfikatu (świadectwa dopuszczenia do użytku), oznaczenie gaśnicy stosowane przez producenta, temperatury graniczne działania, okres i data gwarancji, a także o zamarzaniu, gdy jest to wymagane (roztwory wodne);
 
w polu nr 5: nazwa i adres odpowiedzialnego za gaśnicę.
 
rok produkcji może zostać umieszczony na gaśnicy w dowolnym miejscu.
 
Minimalna skuteczność gaśnicza
 
Parametrem określającym przybliżoną wielkość pożaru, który za pomocą danej jednostki sprzętowej będzie można ugasić jest minimalna skuteczność gaśnicza.
 
Parametr ten ustala się wg PN-EN 3-7:2004+A1:2007, na podstawie wyników serii prób gaśniczych przeprowadzanych dla określonych wielkości pożarów testowych (w danej grupie pożarowej). Jeżeli w jednej serii składającej się z trzech prób dwukrotnie pożar zostaje ugaszony, wówczas uznaje się, że gaśnica ma właściwą skuteczność.
 
Zobacz ofertę gaśnic w naszym sklepie internetowym -> GAŚNICE
Tagi: gaśnice
Ilość odsłon:
zobacz wszystkie

Akceptujemy płatności