Zaloguj mnie
kwota: 0,00 PLN
produktów:0
Schowek0
Produkty

Podział sprzętu ochrony dróg oddechowych, Blog sklep bhp

Zgodnie  z  dyrektywą  89/686/EWG  sprzęt  ochrony  osobistej  chroniący  drogi  oddechowe  przed  substancjami  chemicznymi  i  pyłami
zaklasyfikowany jest do ochron, które muszą posiadać kategorię III, czyli do kategorii ochrony przed najwyższym ryzykiem utraty zdrowia.
Podstawowe warunki, które musi spełniać powietrze, którym oddycha pracownik:
  • stężenie poszczególnych substancji w zakresie dopuszczalnych norm,
  • temperatura powietrza w zakresie dopuszczalnym dla normalnego funkcjonowania człowieka,
  • zawartość tlenu na poziomie przekraczającym 17%.
Podział sprzętu ochrony dróg oddechowych
 
Podstawą, według której dokonuje się podziału środków ochrony dróg oddechowych jest norma EN133 „Sprzęt ochrony uktadu oddechowego”. Klasyfikacja przeprowadzana jest na podstawie zawartości substancji szkodliwych oraz zawartości tlenu.
 
Ze względu na rodzaj zagrożenia, można wyróżnić dwa rodzaje sytuacji:
 
• występowanie w powietrzu substancji szkodliwych, takich jak opary, gazy, pyły itp.,
 
• niedobór w powietrzu tlenu (zawartość poniżej 17%).
 
Podział ten w znaczący sposób wpływa na sposób ochrony dróg oddechowych pracownika - w zależności od wymogów należy stosować sprzęt oczyszczający lub izolujący.
 
Sprzęt oczyszczający
 
Oczyszczanie powietrza z chemicznych substancji szkodliwych oraz pyłów odbywa się przy użyciu filtrów, pochłaniaczy oraz filtropochłaniaczy.
 
Środki te nie są samodzielną ochroną, ale wymagają dodatkowych elementów wchodzących w skład danego systemu ochrony, takich jak: półmaski, maski, kaptury, hełmy itp. Wyjątek od tej reguły stanowią półmaski jednorazowego użytku - w takim wypadku filtr i maska stanowi całość.
 
Sprzęt oczyszczający w określonych wypadkach może być dodatkowo wyposażony w elementy wymuszające lub wspomagające obieg powietrza.
 
Zgodnie z normą EN143 „Sprzęt ochrony układu oddechowego - wymagania, badanie, znakowanie” filtry zostały przyporządkowane do 3 klas ochrony. uwzględniając stopień ich skuteczności - ilości zatrzymanych szkodliwych substancji, określanej mianem poziomu penetracji.
Podział filtrów przeciwpyłowych do półmasek i masek całotwarzowych chroniących przed pyłami i aerozolami:
Podział sprzętu ochrony dróg oddechowych
 
Podstawą, według której dokonuje się podziału środków ochrony dróg oddechowych jest norma EN133 „Sprzęt ochrony uktadu oddechowego”. Klasyfikacja przeprowadzana jest na podstawie zawartości substancji szkodliwych oraz zawartości tlenu.
 
Ze względu na rodzaj zagrożenia, można wyróżnić dwa rodzaje sytuacji:
 
• występowanie w powietrzu substancji szkodliwych, takich jak opary, gazy, pyły itp.,
 
• niedobór w powietrzu tlenu (zawartość poniżej 17%).
 
Podział ten w znaczący sposób wpływa na sposób ochrony dróg oddechowych pracownika - w zależności od wymogów należy stosować sprzęt oczyszczający lub izolujący.
 
Sprzęt oczyszczający
 
Oczyszczanie powietrza z chemicznych substancji szkodliwych oraz pyłów odbywa się przy użyciu filtrów, pochłaniaczy oraz filtropochłaniaczy.
 
Środki te nie są samodzielną ochroną, ale wymagają dodatkowych elementów wchodzących w skład danego systemu ochrony, takich jak: półmaski, maski, kaptury, hełmy itp. Wyjątek od tej reguły stanowią półmaski jednorazowego użytku - w takim wypadku filtr i maska stanowi całość.
 
Sprzęt oczyszczający w określonych wypadkach może być dodatkowo wyposażony w elementy wymuszające lub wspomagające obieg powietrza.
 
Zgodnie z normą EN143 „Sprzęt ochrony układu oddechowego - wymagania, badanie, znakowanie” filtry zostały przyporządkowane do 3 klas ochrony. uwzględniając stopień ich skuteczności - ilości zatrzymanych szkodliwych substancji, określanej mianem poziomu penetracji.
Podział filtrów przeciwpyłowych do półmasek i masek całotwarzowych chroniących przed pyłami i aerozolami:
Podział sprzętu ochrony dróg oddechowych
 
Podstawą, według której dokonuje się podziału środków ochrony dróg oddechowych jest norma EN133 „Sprzęt ochrony układu oddechowego”. Klasyfikacja przeprowadzana jest na podstawie zawartości substancji szkodliwych oraz zawartości tlenu.
 
Ze względu na rodzaj zagrożenia, można wyróżnić dwa rodzaje sytuacji:
 
• występowanie w powietrzu substancji szkodliwych, takich jak opary, gazy, pyły itp.,
 
• niedobór w powietrzu tlenu (zawartość poniżej 17%).
 
Podział ten w znaczący sposób wpływa na sposób ochrony dróg oddechowych pracownika - w zależności od wymogów należy stosować sprzęt oczyszczający lub izolujący.
 
Sprzęt oczyszczający
 
Oczyszczanie powietrza z chemicznych substancji szkodliwych oraz pyłów odbywa się przy użyciu filtrów, pochłaniaczy oraz filtropochłaniaczy.
 
Środki te nie są samodzielną ochroną, ale wymagają dodatkowych elementów wchodzących w skład danego systemu ochrony, takich jak: półmaski, maski, kaptury, hełmy itp. Wyjątek od tej reguły stanowią półmaski jednorazowego użytku - w takim wypadku filtr i maska ochronna stanowi całość.
 
Sprzęt oczyszczający w określonych wypadkach może być dodatkowo wyposażony w elementy wymuszające lub wspomagające obieg powietrza.
 
Zgodnie z normą EN143 „Sprzęt ochrony układu oddechowego - wymagania, badanie, znakowanie” filtry zostały przyporządkowane do 3 klas ochrony. uwzględniając stopień ich skuteczności - ilości zatrzymanych szkodliwych substancji, określanej mianem poziomu penetracji.
Podział filtrów przeciwpyłowych do półmasek i masek całotwarzowych chroniących przed pyłami i aerozolami:
 
Klasa Ochrona przed Zdolność  filtracyjna Dopuszczalna  penetracja
PI Nietoksyczne aerozole w stanie stałym lub ciekłym w stężeniach do 4NDS (5NDS w wypadku skompletowania z maską) 80% 20%
P2 Nietoksyczne i średniotoksyczne aerozole w stanie płynnym lub stałym w stężeniu nie przekraczającym 10NDS (16 w wypadku skompletowania z maską) 94% 9%
P3 Ochrona przed nietoksycznymi, średniotoksycznymi oraz wysokotoksycznymi aerozolami w stanie płynnym lub stałym w stężeniach do 20NDS (do 900NDS w wypadku skompletowania z maską) 99,95% 0,05%
 
NDS - Najwyższe dopuszczalne stężenie
Podział filtrów krótkoczasowych (masek przeciwpyłowych jednorazowych):
Klasa Ochrona przed Zdolność  filtracyjna Dopuszczalna  penetracja
FFP1 Nietoksyczne aerozole w stanie stałym lub ciekłym w stężeniach do  4NDS 80% 20%
FFP2 Nietoksyczne i średniotoksyczne aerozole w stanie płynnym lub stałym w stężeniu nie przekraczającym 1 0NDS. 94% 6%
FFP3 Ochrona przed nietoksycznymi, średniotoksycznymi oraz wysokotoksycznymi aerozolami w stanie płynnym lub stałym w stężeniach do 20NDS 99% 1%
 
NDS - Najwyższe dopuszczalne stężenie
 
 
Sprzęt pochłaniający
Sprzęt pochłaniający składa się z części twarzowej oraz pochłaniaczy. Stosowany jest w środowisku, w którym istnieje zagrożenie zatrucia substancjami chemicznymi w postaci oparów i gazów. Pochłaniacze klasyfikuje się na podstawie substancji, przed którymi mają chronić.
Podział pochłaniaczy gazowych według klas i typów:
 
Podział pochłaniaczy gazowych według klas i typów:
 
Podział pochłaniaczy ze względu na zakres działania:
 
Sprzęt filtrująco-pochłaniający to kombinacja filtrów i pochłaniaczy, zatem stanowi ochronę zarówno przed gazami jak i cząstkami stałymi.
Sprzęt izolujący
 
Sprzęt izolujący ma za zadanie izolowanie użytkownika od powietrza zawierającego szkodliwe czynniki lub też pozbawionego wystarczającej ilości tlenu. Sprzęt taki zapewnia dopływ powietrza z niezależnego źródła oraz zapewnia, że szkodliwe powietrze znajdujące się w danym środowisku nie dotrze do płuc użytkownika. Sprzęt taki można podzielić na:
 
• sprzęt stacjonarny (aparaty wężowe sprężonego powietrza),
 
• sprzęt autonomiczny (aparaty butlowe, regeneracyjne).
 
Specjalną grupę ochron oddechowych stanowi sprzęt ucieczkowy. Sprzęt ten przeznaczony jest do użytkowania podczas ewakuacji ze strefy zagrożenia. Sprzęt ten nie jest użytkowany podczas regularnej pracy, a jedynie w nagłych wypadkach, gdy zachodzi konieczność nagłego opuszczenia skażonego środowiska.
Sprzęt filtrująco-pochłaniający to kombinacja filtrów i pochłaniaczy, zatem stanowi ochronę zarówno przed gazami jak i cząstkami stałymi.
 
 
Sprzęt izolujący
 
Sprzęt izolujący ma za zadanie izolowanie użytkownika od powietrza zawierającego szkodliwe czynniki lub też pozbawionego wystarczającej ilości tlenu. Sprzęt taki zapewnia dopływ powietrza z niezależnego źródła oraz zapewnia, że szkodliwe powietrze znajdujące się w danym środowisku nie dotrze do płuc użytkownika. Sprzęt taki można podzielić na:
 
• sprzęt stacjonarny (aparaty wężowe sprężonego powietrza),
 
• sprzęt autonomiczny (aparaty butlowe, regeneracyjne).
 
Specjalną grupę ochron oddechowych stanowi sprzęt ucieczkowy. Sprzęt ten przeznaczony jest do użytkowania podczas ewakuacji ze strefy zagrożenia. Sprzęt ten nie jest użytkowany podczas regularnej pracy, a jedynie w nagłych wypadkach, gdy zachodzi konieczność nagłego opuszczenia skażonego środowiska.
 
Definicje stosowane dla ochrony dróg oddechowych
 
NDS
 
Najwyższe dopuszczalne stężenie - wartość średnia ważona - stężenie toksycznego związku chemicznego, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy określono w Kodeksie Pracy, przez jego okres aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia, oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń.
 
APF
 
Założony poziom ochrony (Assigned Protection Factor). Poziom zabezpieczenia zapewniany przez daną ochronę, który jest osiągany w 95% przy założeniu użytkowania w pełni sprawnego sprzętu przez wytrenowanych i doświadczonych pracowników.
 
NPF
 
Nominalny poziom ochrony (Nominal Protection Factor). Nominalny poziom ochrony przy założeniu maksymalnego procentowego wycieku wewnętrznego dopuszczalnego dla danego typu ochrony.
 
NPF   = 100% / % dopuszczalnego wycieku wewnętrznego
Sprzęt pochłaniający
Sprzęt pochłaniający
 
składa się z części twarzowej oraz pochłaniaczy. Stosowany jest w środowisku, w którym istnieje zagrożenie zatrucia substancjami chemicznymi w postaci oparów i gazów. Pochłaniacze klasyfikuje się na podstawie substancji, przed którymi mają chronić.
Podział pochłaniaczy gazowych według klas i typów:
Sprzęt pochłaniający
Sprzęt pochłaniający składa się z części twarzowej oraz pochłaniaczy. Stosowany jest w środowisku, w którym istnieje zagrożenie zatrucia substancjami chemicznymi w postaci oparów i gazów. Pochłaniacze klasyfikuje się na podstawie substancji, przed którymi mają chronić.
Podział pochłaniaczy gazowych według klas i typów:
Ilość odsłon:
zobacz wszystkie

Akceptujemy płatności