Zaloguj mnie
kwota: 0,00 PLN
produktów:0
Schowek0
Produkty

Dobór środków technicznych zabezpieczających przed upadkiem z wysokości, Blog sklep bhp

Pracownicy wykonujący pracę na wysokości powinni mieć zapewnioną odpowiednią ochronę przed upadkiem z wysokości. Wymagania w tym zakresie określa Kodeks pracy i przepisy szczegółowe wydane na jego podstawie. Również prawo budowlane nakłada na uczestników procesu budowlanego określone obowiązki zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.

Corocznie w wyniku karygodnych zaniedbań w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków pracy na placach budów, kilkadziesiąt osób ponosi śmierć z powodu upadku z wysokości. Inspektorzy pracy badający te zdarzenia wskazują na powtarzające się przyczyny: nieużywanie lub brak środków ochrony indywidualnej, brak nadzoru i tolerowanie odstępstw od przepisów bhp, brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bhp, brak lub niewłaściwe środki ochrony zbiorowej. Wciąż wielu przedsiębiorców budowlanych oszczędza na bezpieczeństwie pracy. Na szczęście na dużych budowach coraz częściej stosuje się nowoczesne systemy i środki pozwalające na uniknięcie upadków z wysokości, które jednocześnie podnoszą efektywność pracy na budowie.

Doświadczenia wielu krajów UE wskazują, że jedynie powszechne stosowanie środków ochrony zbiorowej może w radykalny sposób doprowadzić do zmniejszenia liczby wypadków spowodowanych upadkami z wysokości. W broszurze przedstawiono podstawowe środki techniczne, zabezpieczające przed upadkiem z wysokości oraz zasady ich doboru. Każdy pracodawca, który zamierza prowadzić prace na wysokości, powinien wybrać środki właściwe do miejsca wykonywania pracy, które zapewnią wymagany poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz spełnią wymagania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ocena ryzyka – podstawowe narzędzie doboru środków ochrony

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp jest to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta jest osłonięta ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi, a także gdy wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.

Praca na wysokości zaliczana jest do kategorii prac szczególnie niebezpiecznych, wymagających od pracodawcy spełnienia szczegółowych wymagań, polegających na zapewnieniu: bezpośredniego nadzoru nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednich środków zabezpieczających oraz instruktażu pracowników w zakresie imiennego podziału pracy, kolejności wykonywania zadań i wymagań bhp przy poszczególnych czynnościach.

A zatem powinna być wykonywana w zespołach minimum dwuosobowych. Niektóre rodzaje prac na wysokości, np.: na masztach i wieżach, przy liniach napowietrznych, wymagają szczególnej sprawności psychofizycznej. Najlepszym sposobem bezpiecznego prowadzenia procesu budowlanego jest zarządzanie bezpieczeństwem pracy, czyli uwzględnianie takich aspektów związanych z pracą, jak: ustalanie zagrożeń i możliwości ich zlikwidowania, a w razie braku takich możliwości – zastosowanie odpowiednich środków w celu ochrony, kontrolowanie istniejącego stanu bhp oraz instruowanie pracowników w tym zakresie.

Zawsze środkom ochrony zbiorowej należy nadawać pierwszeństwo przed środkami ochrony indywidualnej. Podstawowym narzędziem do właściwej organizacji pracy oraz doboru wszelkiego rodzaju środków profi laktycznych jest ocena ryzyka zawodowego. Zastosowane w następstwie oceny środki, w tym techniczne środki zabezpieczające przed upadkiem z wysokości, powinny zapewniać bezpieczne warunki pracy. Udokumentowana ocena ryzyka powinna być systematycznie analizowana i aktualizowana (np. gdy na rynku pojawiają się środki ochrony, w których zastosowano nowe rozwiązania techniczne lub pojawiają się dodatkowe zagrożenia).

Pracodawca jest odpowiedzialny za:

  • przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego przy wykonywanych pracach;
  • likwidowanie zagrożeń u źródeł ich powstania;
  • stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych;
  • nadawanie priorytetu środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej;
  • instruowanie pracowników w zakresie bhp;
  • informowanie o istniejących zagrożeniach, w szczególności o zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki ochrony indywidualnej oraz przekazanie informacji o zasadach ich stosowania;
  • wyznaczenie koordynatora ds. bhp, w razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców

Zobacz środki ochrony przed upadkiem w naszym sklepie

Ilość odsłon:
zobacz wszystkie
Infolinia czynna od pn do pt od 07:00 - 17:00

ul. Warszawska 29

35-205 Rzeszów

(budynek Biedronki)

Akceptujemy płatności