Zaloguj mnie
kwota: 0,00 PLN
produktów:0
Schowek0
Produkty

Sieci elektryczne na placu budowy, Blog sklep bhp

Najważniejszy na budowie jest BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Przygotowanie i zatwierdzenie planu BIOZ jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia jakichkolwiek robót na terenie budowy.

Jakie Wymogi wobec prawidłowego stosowania kabli elektrycznych stawia powyższy dokument?

Plan BIOZ powinien uwzględniać instalacje i przebieg sieci elektrycznej w sposób wykluczający zagrożenia związane z porażeniem prądem elektrycznym, ale również powinien zakładać zabezpieczenie samej sieci przed uszkodzeniem i niepowołanym dostępem. W planie BIOZ powinny również być uwzględnione rodzaje środków ochrony jak buty antyelektrostatyczne czy odpowiednie rękawice elektroizolazyjne – adekwatnie do prowadzonych robót oraz zagrożeń z nim związanych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy określić prace szczególnie niebezpieczne oraz wskazać strefy szczególnego zagrożenia. Ocena ryzyka występujących zagrożeń na budowie również musi uwzględniać wszystkie zagrożenia związane z prądem elektrycznym. Obecnie praktycznie nie ma budowy,  której zagrożenia te nie występują. Rozpoznanie wszystkich zagrożeń związanych z prądem elektrycznym w ocenie ryzyka oraz wskazanie środków zaradczych pozwoli w ogromnym stopniu wyeliminować ryzyko wypadku.

Prąd na placu budowy – zasady bezpiecznej pracy

Bez względu na stosowanie środków ochrony każdy pracownik jest zobowiązany do weryfikacji stanu zabezpieczeń przewodów elektrycznych oraz urządzeń elektrycznych przed przystąpieniem do pracy. Należy zweryfikować, czy i przewody elektryczne są wystarczająco zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz czy rozdzielnie prądu i zostały zabezpieczone przed dostępem i osób niepowołanych.
Najprostszym sposobem ochrony sieci elektrycznej na budowie jest ułożenie jej tak, aby nie krzyżowała się z drogami komunikacyjnymi (szczególnie tam, gdzie porusza się ciężki sprzęt). W miejscu, gdzie istnieje konieczność przecięcia drogi komunikacyjnej, należy zabezpieczyć przewody elektryczne, układając je np. w zbitej drewnianej rynience lub ułożyć pod drogą komunikacyjną, Oczywiście zachowując wszystkie parametry izolacyjne. Przewody krzyżujące się z pieszymi drogami komunikacyjnymi, jeśli nie ma innej możliwości, należy tak ułożyć na podłożu, aby wykluczały możliwość potknięcia się, ewentualnie powinny być podwieszone nad tą drogą. Podwieszenie kabli nie może generować kolejnych zagrożeń. Kable nie powinny być naprężone przy mufach oraz rozdzielniach budowlanych. Nie powinny także stwarzać konieczności schylania się na przykład przy transporcie ręcznym daną drogą komunikacyjną. Maszyny i urządzenia o napędzie elektrycznym podlegają pomiarom w zakresie skuteczności ochron przeciwporażeniowych (przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim) W celu zabezpieczenia przed zagrożeniem porażenia prądem elektrycznym, a każdorazowo przed rozpoczęciem użytkowania powinny być poddane oględzinom w celu wykluczenia uszkodzeń mechanicznych. Kopie zapisu skuteczności zabezpieczenia przed porażeniem prądem powinny znajdować się u kierownika budowy.


Pracownicy uprawnieni – to pracownicy posiadający sprawdzone i właściwe kwalifikacje w zakresie eksploatacji danego rodzaju urządzeń i instalacji energetycznych, potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym. Oznacza to, iż tylko osoby posiadające świadectwa kwalifikacji mogą wykonywać prace konserwacyjne, przyłącza oraz instalację sieci. Tylko osoby z odpowiednim świadectwem kwalifikacyjnym mogą mieć dostęp do budowlanych rozdzielni elektrycznych. Co więcej, bardzo często prace te należą do prac szczególnie niebezpiecznych oraz powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

 

Prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla życia ludzkiego, określone w jako prace Szczególnie niebezpieczne powinny być wykonywane co najmniej przez dwie osoby, z wyjątkiem prac eksploatacyjnych z zakresu prób i pomiarów, konserwacji i napraw urządzeń i instalacji elektroenergetусznусh o napięciu znamionowym do 1 kV. wykonywanych przez osobę wyznaczoną na stałe do tych prac w obecności pracownika asekurującego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy.


 

Ilość odsłon:
zobacz wszystkie

Akceptujemy płatności