Zaloguj mnie
kwota: 0,00 PLN
produktów:0
Schowek0
Produkty
Gvarant> Wiedza BHP > Ochrona dróg oddechowych

Ochrona dróg oddechowych

Nasze płuca ciężko pracują. Ich głównym zadaniem w procesie oddychania jest utlenianie krwi i usuwanie produktów ubocznych, przede wszystkim dwutlenku węgla. W niektórych środowiskach pracy występują szkodliwe substancje. Nasz układ oddechowy ma imponującą konstrukcję, ale choć trudno w to uwierzyć, nie jest w stanie poradzić sobie ze wszystkim, na co jesteśmy narażeni, ze wszystkimi zanieczyszczeniami powietrza tymi szkodliwymi i tymi tylko utrudniającymi życie. Dlatego tak ważną dla naszego życia sprawą jest właściwa ochrona układu oddechowego. 

Sprzęt chroniący drogi oddechowe przed substancjami chemicznymi i pyłami należy do ochron, które muszą posiadać III kategorię wg Dyrektywy 89/686/EWG, czyli należą do środków związanych z najwyższym ryzykiem utraty zdrowia. Jest to spowodowane tym, że wchłaniane do organizmu niebezpieczne substancje chemiczne mogą spowodować wiele chorób groźnych dla zdrowia i życia człowieka. Ze względu na szkodliwość potencjalnych niebezpiecznych czynników warunki na danym stanowisku pracy powinny być na bieżąco monitorowane i oceniane wg ściśle określonych procedur i przy pomocy odpowiednich urządzeń pomiarowych. 

Wdychane przez pracownika powietrze musi być zdatne do oddychania, czyli powinny być spełnione podstawowe 3 warunki:

-stężenie poszczególnych substancji w powietrzu nie może przekraczać dopuszczalnych norm,
-temperatura wdychanego powietrza musi odpowiadać dopuszczalnej normie, w której człowiek może pracować,
-zawartość tlenu we wdychanym powietrzu musi być wyższa niż 17% jego składu. 

PODZIAŁ SPRZĘTU OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH
Podział środków ochrony dróg oddechowych ustala norma PN-EN 133 Sprzęt ochrony układu oddechowego. Podział. Klasyfikacja została ustalona na podstawie zawartości substancji szkodliwych w powietrzu oraz ilości tlenu. Ze względu na rodzaj zagrożenia wyróżnia się następujące sytuacje:

-występowanie w powietrzu szkodliwych substancji (pyły, gazy, opary itp).
-niedobór w powietrzu tlenu (poniżej 17%). 

Powyższa klasyfikacja w sposób istotny wpływa na metodę ochrony dróg oddechowych pracownika:

-oczyszczanie wdychanego powietrza (sprzęt oczyszczający),
-dostarczanie powietrza z niezależnego od otoczenia źródła (sprzęt izolujący). 

Sprzęt oczyszczający
Oczyszczanie powietrza ze szkodliwych substancji chemicznych oraz pyłów odbywa siępoprzez filtry, pochłaniacze i filtropochłaniacze. Nie są one samodzielną ochroną, lecz wymagają dodatkowych elementów, jak np. półmasek, masek, kapturów, hełmów i in. Wyjątek stanowią jedynie półmaski jednorazowe. Sprzęt oczyszczający może być dodatkowo wyposażony w elementy wspomagające lub wymuszające przepływ powietrza. Sprzęt filtrujący składa się z części twarzowej oraz filtru, który oczyszcza wdychane powietrze z cząstek stałych (pyłów, dymów, drobnoustrojów itp.). Zgodnie z PN-EN 143 Sprzęt ochrony układu oddechowego. Filtry. Wymagania, badanie, znakowanie filtry podzielono na 3 klasy ochrony, uwzględniając stopień ich skuteczności, tzn. ilość zatrzymanych szkodliwych substancji (poziom penetracji). Badania prowadzone przy pomocy testowych aerozoli – chlorku sodu (NaCl) i oleju parafinowego – wyznaczają klasy filtrów: Sprzęt pochłaniający kompletowany jest z części twarzowych oraz pochłaniaczy. Stosowany jest w środowisku, gdzie istnieje zagrożenie zatrucia się substancjami chemicznymi w postaci gazów i oparów. Pochłaniacze klasyfikowane są na podstawie substancji, przed którymi mają chronić (por. tabela na str. 146). 

Sprzęt filtrująco-pochłaniający jest zazwyczaj kombinacją filtrów i pochłaniaczy, stanowi więc ochronę zarówno przed gazami, jak i cząstkami stałymi. 

Sprzęt izolujący
Sprzęt izolujący od powietrza zawierającego szkodliwe czynniki lub pozbawionego wystarczającej ilości tlenu zapewnia dopływ powietrza z niezależnego źródła. Kategorię tę dzieli się na sprzęt izolujący:

-stacjonarny (aparaty wężowe sprężonego powietrza)
-autonomiczny (aparaty butlowe lub regeneracyjne). 

Sprzęt izolujący zapewnia, że szkodliwe powietrze znajdujące się w danym środowisku pracy nie dotrze do płuc użytkownika. 

Sprzęt ucieczkowy
Osobną grupę ochron dróg oddechowych stanowi tzw. sprzęt ucieczkowy,  przeznaczony do stosowania podczas ewakuacji ze strefy zagrożenia. Nie jest to sprzęt do użytkowania podczas pracy, tylko w nagłych wypadkach, gdy należy jak najszybciej opuścić skażone środowisko. 

PRAKTYCZNE ZASADY DOBORU ŚRODKÓW OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH
Jakie niebezpieczne czynniki występują w środowisku?
Czy są to ciała stałe czy gazy?
Jakie jest stężenie środka szkodliwego na stanowisku pracy?
Czy istnieje ryzyko niedotlenienia? 

Czas pracy
Czas pracy ze środkami ochrony dróg oddechowych jest ograniczony ze względu na wyposażenie, np. ilość powietrza w butli, czy też, jak w przypadku stosowania filtrów i pochłaniaczy, gdy zanieczyszczenia są tak silne, że działanie ochronne zostaje ograniczone do kilku minut. 

Czynniki klimatyczne
Ekstremalnie wysoka lub niska temperatura ma zły wpływ na organizm ludzki oraz na sprzęt ochronny. Sprzęt oczyszczający z zasilaniem bateryjnym będzie miał krótszy okres użytkowania w niskich temperaturach. Okres przydatności filtrów przeciwgazowych może ulec zmianie pod wpływem skrajnych temperatur lub podwyższonej wilgotności powietrza. 

Widoczność i swoboda ruchów
Maski zakładane na twarz ograniczają w pewnym stopniu widoczność i bezpieczeństwo oraz zawężają pole widzenia, zwiększając ryzyko potknięcia się i upadku. Sprzęt oczyszczający i aparaty powietrzne przenośne wpływają minimalniena swobodę ruchów. Aparaty zasilane powietrzem z zewnątrz za pomocą przewodów niosą ryzyko zaklinowania się tego przewodu, podczas gdy sprzęty łączone wężem zmniejszają swobodę poruszania się i zwiększają ryzyko np. utkwienia węża w maszynach będących w ruchu itp. 

Konieczność porozumiewania się i inne ochrony
Wmontowane membrany głosowe w maskach pełnych ułatwiają komunikację pomiędzy pracownikami. Jeżeli środek ochrony dróg oddechowych przykrywa także inne części ciała, np. oczy, musi być zbadane, czy stanowi dostateczną ochronę oczu do danego typu pracy. Takie same kryteria obowiązują dla środków ochrony słuchu. 

TYPY ŚRODKÓW OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH

Filtry krótkoczasowe - www.gvarant.pl/drogi-oddechowe/filtry/
Właściwości ochronne tych filtrów są uzależnione w dużej mierze od  materiału, z którego zostały wykonane. Powietrze przepływa przez materiał filtrujący podczas wdechu. Powietrze wydychane przedostaje się przez materiał filtrujący lub przez zawór wydechowy. Filtry zakrywają usta i nos. 

Półmaski - www.gvarant.pl/drogi-oddechowe/polmaski-wielokrotnego-uzytku/
Wdychane powietrze przepływa przez jeden lub kilka filtrów, pochłaniaczy lub filtropochłaniaczy w masce, natomiast wydychane przez zawór wydechowy. Kiedy filtry i pochłaniacze są zużyte, należy dokonać ich wymiany na nowe i umocować na masce. Półmaska przykrywa brodę, usta i nos. 

Maski pełne - www.gvarant.pl/drogi-oddechowe/maski-calotwarzowe-pelne/
Przepływ powietrza jest taki sam jak w półmaskach. Maska przykrywa brodę, usta, nos i oczy. Maski pełne posiadają często standardowy gwint dla różnych filtrów i pochłaniaczy. Środki ochrony dróg oddechowych wspomagane wentylatorem Wdychane powietrze jest tłoczone przez wentylator (przez jeden lub kilka filtrów) do hełmu, części twarzowej lub kaptura. Wentylator zasilany jest z reguły z baterii. Powietrze wydychane przepływa przez zawory wydechowe. 

Środki ochrony dróg oddechowych zasilane powietrzem - www.gvarant.pl/drogi-oddechowe/aparaty-tlenowe/
Powietrze do oddychania pobierane jest z sieci (lub z przenośnej butli) i doprowadzane przez wąż do maski pełnej, kaptura, względnie do półmaski. Osobny filtr jest wymagany w celu oczyszczania powietrza, zanim dotrze ono do aparatu oddechowego. Strumień powietrza może być stały albo regulowany według potrzeb.

Akceptujemy płatności