Zaloguj mnie
kwota: 0,00 PLN
produktów:0
Schowek0
Produkty

Co to jest BHP?, Blog sklep bhp

Co to jest BHP?
To ogół środków i urządzeń służących do stworzenia warunków pracy eliminujących zagrożenie życia lub zdrowia zatrudnionych (Encyklopedia PWN).

Przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – wbrew obiegowym opiniom – nie są wymysłem PRL-u. Pierwsze przepisy dotyczące warunków i zasad wykonywania bezpiecznej pracy w Polsce datowane są na XIV – XV wiek. Wcześniej pojawiały się również w starożytnych cywilizacjach (Egipt, Rzym).

Po co w ogóle jest BHP?
BHP zabezpiecza pracodawcę przed kosztownymi następstwami zdarzeń i zaniedbań wynikających z nieprzestrzegania tych przepisów, które – poza sądami pracy - coraz częściej znajdują swój finał w sądach karnych i sądach cywilnych, i kończą się zasądzeniem na rzecz pracownika lub jego rodziny (spadkobierców) bardzo wysokich odszkodowań i rent.

W przypadku negatywnego wyniku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, stwierdzającej nieprawidłowości lub nieprzestrzeganie zasad i przepisów BHP, inspektor pracy nakłada na pracodawcę mandat, może również skierować do sądu karnego – sądu grodzkiego wniosek o ukaranie pracodawcy karą grzywny oraz wydać nakaz określający zakres i termin jego wykonania. Są to zatem dodatkowe i niepotrzebne dla pracodawcy koszty i stres, których może przecież uniknąć.

W krajach Unii Europejskiej firmy ubezpieczeniowe, które ubezpieczają majątek przedsiębiorców, przed zawarciem umowy ubezpieczeniowej mają obowiązek przeprowadzenia audytu w celu sprawdzenia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy, sposób i rodzaj zabezpieczeń stosowanych na stanowiskach pracy, zakładowe procedury BHP, zabezpieczenie pożarowe, a także czy zatrudnieni pracownicy byli przez pracodawcę przeszkoleni. Przedsiębiorcy, którzy uzyskują największą liczbę punktów otrzymują znaczne zniżki przy naliczaniu wysokości składek ubezpieczeniowych.

Czy każdy pracodawca ma obowiązek przestrzegać przepisów BHP?
Tak, zgodnie z art. 94 pkt 4 Kodeksu pracy, Pracodawca jest obowiązany w szczególności: [...] zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakre­sie bezpieczeństwa i higieny pracy, i przepis ten jest bezwzględnie obowiązujący wszystkich, którzy zatrudniają pracowników.

Czy szkolenia BHP są obowiązkowe?
Zgodnie z art. 207 § 3 Kodeksu pracy, w związku z art. 94 pkt 4 Kodeksu pracy i na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860), szkolenia te są obowiązkowe i obowiązek ten dotyczy zarówno pracodawców, jak i pracowników.

Czy obowiązki przestrzegania zasad i przepisów BHP dotyczą również pracownika?
Tak. Z przepisu art. 100 § 2 pkt 3 Kodeksu pracy wynika, że Pracownik jest obowiązany w szczególności: [...] przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych.

Jakie są konsekwencje uchylania się pracodawcy od obowiązków z zakresu BHP?
Zgodnie z art. 283 § 1 Kodeksu pracy, kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

Czy pracodawca może stosować kary wobec pracownika, który nie przestrzega przepisów BHP, w tym obowiązku poddawania się szkoleniom?
Tak. Katalog kar oraz zakres ich stosowania przez pracodawcę określają szczegółowo przepisy art. 108 – 113 Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 108 § 1 Kodeksu pracy, za nieprzestrzeganie przez pracownika [...] przepisów bez­pieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożaro­wych, [...], pracodawca może stosować: 1) karę upomnienia, i 2) karę nagany.

§ 2 ww. przepisu stanowi, iż za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpo­żarowych [...] pracodawca może rów­nież stosować karę pieniężną, która zgodnie z § 3 za jedno przekroczenie [...] nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87 § 1 pkt 1-3. Artykuł 108 § 4 Kodeksu pracy precyzuje jednak, iż wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ilość odsłon:
zobacz wszystkie
Infolinia czynna od pn do pt od 07:00 - 17:00

ul. Warszawska 29

35-205 Rzeszów

(budynek Biedronki)

Akceptujemy płatności