Zaloguj mnie
kwota: 0,00 PLN
produktów:0
Schowek0
Produkty

Gaśnice - Normy, Blog sklep bhp

PN-EN 3-7
 
Gaśnice przenośne - Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań.
 
Norma określa charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań gaśnic przenośnych. Ustalono w niej 17 terminów i podano ich definicje.
 
PN-EN 3-8
 
Gaśnice przenośne - Część 8: Wymagania dodatkowe do EN 3-7 dotyczące konstrukcji, odporności na ciśnienie i badania mechaniczne gaśnic o maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu roboczym równym 30 bar lub niższym.
 
W normie zawarto zasady projektowania, badania typu, wytwarzania i badań kontrolnych gaśnic przenośnych z metalowymi zbiornikami, w zależności od zagrożenia ciśnieniem. Dotyczy gaśnic przenośnych, dla których maksymalne dopuszczalne ciśnienie PS jest równe 30 bar lub niższe i które nie zawierają gazów wybuchowych, palnych, toksycznych lub utleniających. Niniejsza norma dotyczy także metalowego naboju z gazem o objętości 0,12 l i podaje wskazówki praktyczne dotyczące metalowego naboju z gazem o objętości większej niż 0,12 l lecz
mniejszej niż 0,5 l. Niniejsza norma nie dotyczy gaśnic na dwutlenek węgla.
 
PN-EN 3-9
 
Gaśnice przenośne - Część 9: Wymagania dodatkowe do EN 3-7 dotyczące odporności na ciśnienie gaśnic na CO2.
 
W normie zawarto zasady projektowania, montażu, kontroli i badań gaśnic przenośnych na CO2 w zależności od zagrożenia ciśnieniem.
 
Podano klasyfikację różnych części tworzących zespół gaśnicy przenośnej.
 
PN-EN 3-10
 
Gaśnice przenośne - Część 10: Postanowienia dotyczące oceny zgodności gaśnic przenośnych według EN 3 część 7.
 
W normie wymieniono minimalne wymagania dotyczące oceny zgodności gaśnic przenośnych według EN 3-7 oraz wymagania dotyczące jakości i kontroli produkcji gaśnic. Niniejsza norma wymienia wymaganą dokumentację oraz wymienia metody badań typu, oceny zaktadu i kontroli podczas produkcji.
 
PN-EN 1866
 
Gaśnice przewoźne.
 
W normie podano cechy, wielkości znamionowe i podział gaśnic przewoźnych oraz stosowane metody badań. Normą objęto gaśnice przewoźne wodne i proszkowe, o masie całkowitej większej niż 20 kg. Ustalono 18 terminów i ich definicje.
 
PN-EN 1869
 
Koce gaśnicze.
 
W normie zostało określone wymagania dotyczące budowy, właściwości gaśniczych i znakowania oraz zostały podane metody badań.
 
PN-EN12100 (zastępuje PN-EN292-1, PN-EN292-2)
 
Bezpieczeństwo maszyn. Ogólne zasady projektowania. Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka.
 
PN-EN292-1
 
Maszyny. Bezpieczeństwo. Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania. Podstawowa terminologia, metodologia.
 
PN-EN292-2
 
Maszyny. Bezpieczeństwo. Podstawowe pojęcia, ogólne zasady projektowania - Część 2: Zasady i wymagania techniczne.
 
Wymagania w zakresie wyposażenia
 
Ważnym elementem w ochronie przeciwpożarowej jest odpowiedni dobór oraz rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego. Sprzęt gaśniczy powinien zostać umieszczony w odpowiedniej ilości dla danej powierzchni, uzależnionej m.in. od właściwości materiałów palnych znajdujących się w danym obszarze. Pod uwagę należy wziąć dostępność, łatwość wykorzystania w razie potrzeby i umiejętność posługiwania się przez personel, a także szkodliwość dla otoczenia przez zastosowanie w nim substancji chemicznych.
 
Współczynnik określający gęstość obciążenia ogniowego (Qd) pomaga ustalić wielkość powierzchni jaka winna być zabezpieczona stosowną ilością środka gaśniczego.
Ilość odsłon:
zobacz wszystkie
Gvarant BHP
Infolinia czynna od pn do pt od 07:00 - 17:00

ul. Warszawska 29

35-205 Rzeszów

(budynek Biedronki)

Akceptujemy płatności